zdjecie-dostepnosc-teatr-muzyczny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi 91-425, ul. Północna 47/51, tel.: 42 678-35-11, adres poczty elektronicznej: info@teatr-muzyczny.lodz.pl

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. 

W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze Muzycznym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor@teatr-muzyczny.lodz.pl).

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo, do bycia poinformowanymi o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Korespondencja drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi z siedzibą ul. Północna 47/51, w Łodzi (91-425), tel.: centrala tel.: (42) 678 35 11, adres poczty elektronicznej: info@teatr-muzyczny.lodz.pl

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze Muzycznym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor@teatr-muzyczny.lodz.pl).

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji w celu, dla którego zostały udostępnione.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. hosting poczty internetowej) oraz podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu, jest realizowany na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej a także bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie Obiektu. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Teatr Muzyczny w Łodzi – z siedzibą w Łodzi ul. Północna 47/51 (91-425), tel.: centrala tel.: (42) 678 35 11, adres poczty elektronicznej: info@teatr-muzyczny.lodz.pl

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze Muzycznym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor@teatr-muzyczny.lodz.pl).

Infrastruktura Obiektu, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to: a) wejścia i wyjścia; b) bramy wjazdowe; c) teren posesji wokół budynku.

Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

System monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Teatrze składa się z: a) kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób; b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

Rejestrator wraz z monitorem służącym do podglądu znajdują się w pomieszczeniu Teatru, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy ochrony oraz upoważnieni pracownicy Teatru. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

Okres przechowywania danych wynosi do 10 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków uprawnionych organów w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Teatru z pisemnym wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 1 miesiąca kopia podlega usunięciu.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Baza subskrybentów

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, z siedzibą ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (inspektor@teatr-muzyczny.lodz.pl). Dane będą przetwarzane w celu przesyłania korespondencji elektronicznej od administratorów strony oraz informacji komercyjnych od partnerów teatru. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera. Osoby zapisujące się do newslettera mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na otrzymywanie newslettera a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne. Newslettery są wysyłane automatycznie do wielu użytkowników naraz. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.

Serwis używa informacji zapisanych za pomocą plików cookie oraz innych rozwiązań informatycznych, pozwalających na dostosowanie treści do potrzeb użytkownika oraz w celach statystycznych.. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich zapisywanie, należy opuścić stronę lub zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce cookies .

Akceptuję